Skip to main content

Table 6 Sr-Nd isotope composition of the sediments in the Yangtze River

From: Geochemistry of fine-grained sediments in the Yangtze River and the implications for provenance and chemical weathering in East Asia

No. Samples 143Nd/144Nd 1σ Epsilon Nd 87Sr/86Sr 1σ
1 Tuotuohe 0.512092 5 −10.65 0.73 7
2 Jinshajiang 0.512082 3 −10.85 0.71 11
3 Shigu 0.512090 3 −10.69 0.71 4
4 Panzhihua 1 0.512182 3 −8.9 0.71 4
5 Yalongjiang 0.512216 3 −8.23 0.71 4
6 Panzhihua 2 0.512185 4 −8.84 0.71 3
7 Yibin 1 0.512060 3 −11.28 0.72 8
8 Minjiang 1 0.512042 3 −11.63 0.72 6
9 Daduhe 0.512200 2 −8.54 0.71 3
10 Yibin 2 0.512089 3 −10.71 0.72 4
11 Chongqing 1 0.512038 2 −11.7 0.73 4
12 Jialingjiang 0.511860 3 −15.18 0.71 3
13 Chongqing 2 0.511956 3 −13.3 0.71 3
14 Wujiang 0.512025 3 −11.96 0.72 4
15 Fuling 0.512003 3 −12.39 0.72 5
16 Badong 0.512065 6 −11.18 0.72 2
17 Yichang 0.512038 4 −11.7 0.71 7
18 Yueyang 0.512013 4 −12.19 0.72 7
19 Yuanjiang 0.511916 3 −14.08 0.74 5
20 Wuhan 1 0.512037 4 −11.72 0.72 4
21 Hanjiang 0.512088 2 −10.73 0.72 8
22 Wuhan 2 0.512069 4 −11.1 0.72 6
23 Jiujiang 0.512063 4 −11.22 0.72 5
24 Ganjiang 0.511927 3 −13.87 0.74 4
25 Hukou 0.512087 3 −10.75 0.72 6
26 Nanjing 0.512028 5 −11.9 0.71 10
27 Changxing 0.512048 3 −11.51 0.72 7